132860-04

Privacy

Verripa hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

In deze Privacyverklaring legt Verripa uit welke informatie zij over u verzamelt, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website gebruikt, in contact treedt met Verripa of onze kantoorgebouwen bezoekt.

 

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

 

VERRIPA bv, met zetel te 8870 Izegem, Potaardestraat 1, ondernemingsnummer 0883.346.138 is de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hierna ‘Verripa’ 2.

 

2. Waarom verwerkt Verripa uw persoonsgegevens?

 

Verripa verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De verwerking is steeds afhankelijk van onze diensten waar u beroep op doet.

 

A. U wenst een wagen aan te kopen bij Verripa

Wanneer u een wagen wenst aan te kopen bij Verripa, dan verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gegevens met betrekking tot de wagen (chassisnummer, nummerplaat)
 • Camerabeelden

Deze verwerking is vooral noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Verripa. Wanneer u onze bedrijfsgebouwen bezoekt, wordt u gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name de beveiliging van onze gebouwen.

 

B. U wenst een wagen te huren bij Verripa

Wanneer u een wagen wenst te huren bij Verripa, dan verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer, identiteitskaart en rijbewijs)
 • Camerabeelden

Bovenstaande verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Verripa. Wanneer u onze bedrijfsgebouwen bezoekt, wordt u gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name de beveiliging van onze gebouwen.

 

Wanneer u een vrachtwagen huurt van 3,5 ton of meer dan bevat het voertuig een OBUsysteem zodat de tolwegen kunnen berekend worden. Deze verwerking berust op een wettelijke verplichting.

 

C. U wenst een herstelling van uw wagen door Verripa

Wanneer u een wagen wenst te laten herstellen bij Verripa dan verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (BTW-nummer)
 • Gegevens met betrekking tot de wagen (chassisnummer, nummerplaat)
 • Camerabeelden

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Verripa. Wanneer u onze bedrijfsgebouwen bezoekt, wordt u gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name de beveiliging van onze gebouwen.

 

D. U vult het contactformulier op onze website in

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, dan verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, BTWnummer)

De verwerking behoort tot het gerechtvaardigd belang van Verripa, met name het efficiënt antwoorden op vragen van de bezoekers van onze website.

 

E. U solliciteert bij Verripa

Wanneer u solliciteert bij Verripa dan verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum, geboorteplaats)
 • Opleiding en beroepservaring (behaalde diploma’s en gevolgde opleidingen)

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het aanwervingsproces van Verripa.

 

3. Hoe lang bewaart Verripa uw persoonsgegevens?

 

Verripa houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Verripa rust.

 

Zo houden wij gegevens van sollicitanten niet bij indien uw kandidatuur niet weerhouden wordt. Beelden van onze bewakingscamera worden 30 dagen bewaard.

 

4. Geeft Verripa uw persoonsgegevens door?

 

Verripa verkoopt uw persoonsgegevens nooit door. Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wanneer wij beroep doen op derde partijen om uw gegevens te verwerken dan zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

5. Geeft Verripa uw persoonsgegevens door aan derde landen?

 

Verripa geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 

6. Hoe beschermt Verripa uw persoonsgegevens?

 

Verripa verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 

7. Wat zijn uw rechten?

 

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 

1. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Verripa van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 

2. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Verripa. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

3. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

5. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Verripa gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 

6. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Verripa.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

 

8. Contact

 

Indien u nog vragen heeft over onze Privacyverklaring dan kunt u ons op volgende wijze contacteren:

 • Via het contactformulier op de website
 • Per post: Potaardestraat 1 8870 Izegem

9. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.verripa.be/nl/privacy.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 4 april 2019.